VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Zřizovatel:
Zaměření:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Kategorie:
Text:
Typ:
Text:

Státní maturita 2020

článek státní maturita 2020 kampomaturite.cz

Aktualizováno o termíny dle sdělení MŠMT z 6. 5. 2020 a prováděcí vyhlášky a metodiky ze 7. 5. 2020.

 

Jak bude vypadat státní maturita v roce 2020? Seznamte se s obsahem státní i profilové maturity, stáhněte si vzorové i ostré testy CERMAT. Jak postupovat v případě, že maturitu neuděláte, jak a kde požádat o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky, jak je to s opravnými zkouškami. Podívejte se na videonávod Jak udělat maturitu na našem YouTube kanále.

V článku najdete:

 

Co je obsahem maturity

Společná část 2020

 • Jediná "základní" úroveň společné části maturitní zkoušky pro povinné i nepovinné zkoušky
 • Povinná zkouška český jazyk + výběr cizí jazyk/matematika
 • Nepovinné předměty mohou být pouze 2 (cizí jazyk - AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ - nebo matematika)

Profilová část 2020

 • 2-3 povinné zkoušky
 • nejvýše 2 nepovinné zkoušky
 • Matematika+ - můžete se k ní přihlásit v rámci pokusného ověřování až po podání přihlášky k MZ, informace k této zkoušce najdete zde

 • od roku 2016 je možnost nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky (úroveň B1 a vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, přehled uznávaných zkoušek najdete zde). Týká se to jen oborů, kde škola stanoví 3 povinné profilové zkoušky.

 

Do kdy se musíte přihlásit

Přihlášku je nutno podat řediteli školy do 1. prosince. Nejpozději 20. prosince každý přihlášený obdrží výpis z registru přihlášek od ředitele školy.

Pro podzimní termín je uzávěrka přihlášek 25. června - 2020 je termín posunut do 25. 7.

 

Harmonogram státní maturity 2020

Termíny pro rok 2020 jsou kvůli COVID-19 změněny viz níže.

1. 12. Podání přihlášek k maturitě řediteli školy
15. 1. Zveřejnění zkušebního schématu pro jarní období (MŠMT)
31. 3. Předání seznamu literárních děl řediteli školy
31. 3. nejpozději 21 dnů před zahájením společné části MZ Zveřejnění kritérií hodnocení společné části maturity (MŠMT)

duben

písemné práce společné části maturity (konkrétní termíny viz níže)

1. 4. - 10. 6.

písemná a praktická zkouška profilové části maturity (termín určí ředitel školy)

2. - 15. 5.

1. - 2. 6.

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
15. 5. 8. - 9. 6. Výsledky didaktických testů (zpřístupnění nejpozději následující pracovní den)
nejpozději pracovní den před začátkem ústních zkoušek 2020 se nekonají Zpřístupnění výsledků písemných prací společné části MZ v jarním období nejpozději pracovní den před začátkem ústních zkoušek (nejpozději do 29. 5.)

16. 5.-10. 6.

nejlépe po dni konání jednotné přijímací zkoušky, konec období 17. 7.

Ústní zkoušky společné a profilové části, maturitní práce s obhajobou (termín určí ředitel školy)
do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků třídy

(19. 5. - 12. 6.)

Nejpozdější termín předání maturitního vysvědčení studentům

4. 6.do 20 dnů po dni, kdy se koná poslední část maturitní zkoušky

Podání žádosti o přezkum didaktických testů nebo písemných prací společné části (nejzazší termín)
25. 6. 25. 7. Podání přihlášky k náhradní či opravné maturitě pro podzimní období
30. 6. Předání seznamu literárních děl řediteli školy
30. 6. do 20 dnů po dni, kdy se koná poslední část maturitní zkoušky Podání žádosti o přezkum ústních a profilových zkoušek (nejzazší termín)
15. 8. Zveřejnění zkušebního schématu pro podzimní období (MŠMT)
1. - 20. 9. MZ - podzimní období
do 10 pracovních dnů Zpřístupnění výsledků písemných prací společné části MZ v podzimním období do 10 pracovních dnů od konání zkoušky
do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků žáka Nejpozdější termín předání maturitního vysvědčení studentům
1. 9. Zveřejnění termínů pro jarní období (MŠMT)

Pokud některý z termínů připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je nejzazší den lhůty první následující pracovní den.

Konkrétní termíny pro rok 2020 (společná část maturity) změněno viz tabulka výše

Předměty společné části maturity

ČJL

Didaktický test 75 minut, písemná práce 110 minut (výběr ze 6 zadání) - písemná práce v roce 2020 neproběhne. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut, příprava 20 minut. Práce jsou hodnoceny centrálně hodnotiteli jmenovanými CERMATem.

Seznam min. 60 literárních děl zpřístupní ředitel do 30. září - platí pro jarní i podzimní období daného roku. Ze seznamu studenti vybere 20 děl a odevzdá do 31. 3. (30. 6. pro podzimní období), jinak díla losuje u zkoušky.

U zkoušky se losuje pracovní list, v jednom dni lze jeden list losovat jen jednou.

Přípravné kurzy k maturitě z češtiny

Učebnice a další materiály pro přípravu k maturitě z ČJ

Cizí jazyk

Na výběr je AJ, FJ, NJ, ŠJ nebo RJ.

Didaktický test 100 minut, z toho 40 minut poslechová část, 60 minut test ověřující čtení a jazykové dovednosti. Písemná práce 60 minut - písemná práce v roce 2020 neproběhne, ústní zkouška 15 minut, příprava 20 minut.

Práce známkují hodnotitelé CERMATu.

U zkoušky se losuje pracovní list, v jednom dni lze jeden list losovat jen jednou.

Přípravné kurzy k maturitě z cizích jazyků

Knihy a další materiály pro přípravu k maturitě z cizích jazyků

Matematika

Didaktický test trvá celkem 120 minut.

Přípravné kurzy k maturitě z matematiky

Knihy pro přípravu k maturitě z matematiky 

 

Kritéria hodnocení maturity

Máte právo nahlédnout do všech materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o výsledku vaší zkoušky.

Povinné zkoušky společné části jsou hodnoceny 1-5, nepovinné uspěl/neuspěl.

Prospěl s vyznamenáním - všechny povinné zkoušky známka 1 nebo 2, aritmetický průměr ze všech zkoušek do 1,5, prospěl - z žádné povinné zkoušky nebylo hodnocení 5, neprospěl - některá ze zkoušek za 5 nebo z jiného důvodu nevykonal úspěšně.

Kritéria hodnocení (hodnoty mezních hranic úspěšnosti) 2019 - pro jarní a podzimní období 2020 (mimo osob, které nebyly přihlášeny v jarním zkušebním období nebo byly přihlášeny a konají 2. opravnou nebo náhradní zkoušku - ty se řídí kritérii podle školského zákona viz např. zde)

Předmět

Hranice

úspěšnosti

zkoušky

4 3 2 1
ČJL 44 % 58 % 73 % 87 % 100 %
Cizí jazyk 44 % 58 % 73 % 87 % 100 %
MAT 33 % 51 % 68 % 84 % 100 %

U cizího jazyka a ČJL hranice úspěšnosti zkoušky platí v případě, že žák prospěl ze všech dílčích zkoušek.

U nepovinných předmětů se sleduje pouze hranice úspěšnosti zkoušky - cizí jazyk 44 %, MAT 33 %

U předmětu Matematika + je hranice úspěšnosti zkoušky 33 %, 4 48 %, 3 66 %, 2 84 %, 1 100 %

Podrobnosti zde.

Co když maturitu neudělám?

Pokud žák neuspěje u jedné nebo více povinných zkoušek v řádném termínu, může konat až dvě opravné zkoušky (pouze z předmětů, v nichž neuspěl, v případě dílčích zkoušek jen tu dílčí zkoušku, v níž neuspěl) po dobu 5 let následujících po ukončení studia na SŠ.

Opravné a náhradní zkoušky se konají jen v některých školách (tzv. spádových). Dílčí ústní zkoušky z ČJ a cizího jazyka se konají na škole, kde studujete.

K opravné zkoušce je nutné se přihlásit u ředitele školy (1. prosince pro jarní termín, 25. června pro podzimní termín, pokud termín spadá na sobotu, neděli nebo svátek, je poslední termín první pracovní den poté - 2020 je termín posunut až na 25. 7.).

Co dělat v případě, že neuspějete ani u druhého opravného pokusu? Možností je požádat o přijetí ke vzdělávání v jakémkoli oboru vzdělání v jakékoli střední škole (tj. i na stejné škole, kde jste úspěšně dokončili poslední ročník) do vyššího ročníku. Rozhodnutí je na řediteli školy. Poté se můžete znovu přihlásit k maturitě. Pokud již máte maturitu z předchozího vzdělávání, může vám ředitel uznat profilovou část maturitní zkoušky, povinnou společnou zkoušku z cizího jazyka lze nahradit certifikátem (podrobněji § 81 odst. 6 školského zákona). U společné části se jinak k předchozím výsledkům nepřihlíží.

 

Jak se odvolat - přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky

V případě, že jste neuspěli u některé ze zkoušek nebo byli ze zkoušky vyloučeni, máte následující možnosti (§ 82 561/2004 Sb. v platném znění):

1. Písemná práce a ústní zkouška společné části a profilové zkoušky

Do 20 dnů od konce období pro konání musíte písemně požádat krajský úřad/magistrát o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky (rozhodnutí o vyloučení). Žádost je nutné podat na tiskopise, který si stáhnete zde. Adresy krajských úřadů a magistrátů naleznete zde.

2. Didaktický test společné části maturitní zkoušky

Do 20 dnů od konce období pro konání didaktických testů musíte písemně požádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o přezkoumání výsledku/rozhodnutí o vyloučení.

Žádost pro přezkoumání si stáhněte zde.

Adresa pro zaslání:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 5

118 12 Praha 1

 

Kde můžete stáhnout zkušební testy k nové maturitě

V sekci Maturita najdete vzorové i ostré testy ze všech předchozích dostupných termínů (převzato z http://www.novamaturita.cz).

 

Podívejte se na náš videonávod:

Jak udělat maturitu - stáhněte si náš e-book zdarma, podívejte se na podrobný návod.

Zdroje informací:

https://maturita.cermat.cz/ - vzorové testy, odkazy na právní předpisy, maturitní kalendář

změny pro rok 2020 vzhledem k COVID-19 (7. 5. 2020) https://cermat.cz/aktuality/aktualita/260-ministerstvo-vydalo-provadeci-vyhlasku-a-metodiky-ke-specialnimu-zakonu

V tomto článku jsme vyšli z jednotlivých zákonných norem a naší laické interpretace, všechny informace doporučujeme ověřit na příslušných úřadech nebo studijním oddělení. 

Kam dál?

Přípravné kurzy k maturitě najdete zde 

Profesionálně zpracované otázky a knihy pro přípravu prohlédněte zde

Maturitní otázky, čtenářské deníky a další práce najdete na www.Seminarky.cz

Vzorové testy a ostré testy z letošního roku i předchozích let najdete v sekci Maturita.

 

13.5.2020


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Informace

Stáhněte si aplikaci Adresář škol

 

Užitečné informace

  Zasílání novinek

  Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

  Doporučit známému
  E-booky
  Chci se připravit